Noutati
Informare privind Legea 185/2017 (asigurarea calitatii in sistemul de sanatate)
Data: 14/01/2019


Aveți mai jos articolul din lege care este de interes pentru noi din: Legea 329 din 21.12.2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată in Monitorul Oficial Nr. 1103 din 27.12.2018

“Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

La articolul 7 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 26 iulie 2017, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Acreditarea este o condiţie obligatorie pentru unităţile sanitare care prestează sau nu servicii în relaţie cu sistemul public de asigurări de sănătate, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie, a cabinetelor medicale dentare şi a cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a laboratoarelor de analize medicale şi de anatomie patologică. Prezenta lege nu se aplică unităţilor farmaceutice -
farmacii şi oficine de circuit deschis.
NOUTATI!